कालिका सहस्रनाम

गतांक से आगे…

श्मशान-कालिका काली भद्रकाली कपालिनी।

गुह्य-काली महाकाली कुरु-कुल्ला विरोधिनी।। 1।।

कालिका काल-रात्रिश्च महा-काल-नितम्बिनी।

काल-भैरव-भार्या च कुल-वर्त्म-प्रकाशिनी।। 2।।

कामदा कामिनीया कन्या कमनीय-स्वरूपिणी।

कस्तूरी-रस-लिप्ताङ्गी कुञ्जरेश्वर-गामिनी।। 3।।

ककार-वर्ण-सर्वाङ्गी कामिनी काम-सुंदरी।

कामार्त्ता काम-रूपा च काम-धेनुः कलावती।। 4।।

कांता काम-स्वरूपा च कामा या कुल-कामिनी।

कुलीना कुल-वत्य बा दुर्गा दुर्गति-नाशिनी।। 5।।

कौमारी कुलजा कृष्णा कृष्ण-देहा कृशोदरी।

कृशाङ्गी कुलाशाङ्गी च क्रीज्ररी कमला कला।। 6।।

You might also like