आदित्यहृदय स्तोत्र

-गतांक से आगे…

हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान।

तिमिरोन्मथनः शम्भूस्त्ष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान।। 11।।

हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहरकरो रविः।

अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः।। 12।।

व्योमनाथस्तमोभेदी ऋम्यजुः सामपारगः।

घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः।। 13।।

आतपी मण्डली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः।

कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोदभवः।। 14।।

नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः।

तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन नमोऽस्तुते।। 15।।

नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः।

ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः।। 16।।

जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः।

नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः।। 17।।

नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः।

नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते।। 18।।

तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने।

कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः।। 19।।

तप्तचामीकराभाय हस्ये विश्वकर्मणे।

नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे।। 20।।

You might also like