कविता : फुकेआ मुबाइल

सचपाल

मो.-9459372766

हात्थो दे कदी हुंदा था जेसरे रमाल

देखणे लायक ओ थी तेसरी चाल,

आज हात्थो दे आइगा दा ए मुबाइल।

याणेआ ते लइकी स्याणेआ तक सब

मुबाइलो रे कायल!

गग्वाइणी जांदे हात्थो दे बाल्टी

मैस रीउंको

दूद दुणे ते पइले

से खोरड़ नी खांदी, ज्गयाल़ करदी बोलो,

सुणाइदे मुइए, मुबाइलो पांदे कोई गीत!

अगदे मुचदे कोई स्यापा नी

कान्नों सात्थे लगाया दा मुबाइल

बमारिया पांदे बमारिया रा कअर,

डॉक्टर बी बोलो- मुबाइल रा वाइरस दमागो दे बड़ीगा दा ए।

बस्सा दे चड़ी छोटी

कंडक्टरे सीड़खी बजाई

पर दूजे कनारे कंटी बजी मुबाइलो री-

देखदी नंबर, मिस्ड काल देआ…

सुतणे ते पइले

करूंगी गल्ल!

या

मैसेज करी देआ।

गए दिन सेव जेब्बे तारे गणी गणी की

रात प्याई जाओ थी

डटी की नींज आई जाओ थी

पर एब्बे मुबाइल फुकेआ सउणे नी देंदा।

सब्बी बीच्चे हुंदे हुए बी सब्बी बीच्चे रणे नी देंदा।

भीतरे क्लास

तो बारे छोटु छोटिया मुबाइलों पांदे बिजी

करीता इन्ने सबी रा सत्यानास।

बच्चेआ छाड्डिता पढ़ना

बुजुर्गा ते शरम करना।

हात्थो दे बस!

कताबा रे बदले पकड़ेआ दा मुबाइल

कानों दे तारी

तो टेबलो पांदे फुकेआ करो फाइल।

बस, एब्बे एक काम बचीगा दाए सब्बीगे

कद्दी मुबाइल चार्ज

तो कद्दी रिचार्ज

मांजे बाण नी

खांदे खाण नी,

एब्बे तो जेसरे बी चल्लो, बस, मुबाइल ई चलोआ

मुबाइल ते स्वाय कोई बी हिलांदा आपणे जाण नी।

मुबाइल करने सुणने ते स्वाय

तिज्जा काम एब्बे केसीगे नी कोई

करीते सबणी मुबाइलो पिच्छे सारे काम बंद

पुल्लीगे सब आपणे माय बाओ!

मुबाइल हात्थो दे लइकी

जेसखे देखो

सेई

हगदे खाओ

तो

हगदे गाओ।

 

You might also like