श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम्

By: Jan 28th, 2023 12:15 am

-गतांक से आगे…
इति श्रीराधिकानाथसहस्त्रं नाम कीर्तितम। स्मरणात्पापराशीनां खण्डनं मृत्युनाशनम।। 143।।
वैष्णवानां प्रियकरं महारोगनिवारणम। ब्रह्महत्यासुरापानं परस्त्रीगमनं तथा।। 144।।
परद्रव्यापहरणं परद्वेषसमन्वितम। मानसं वाचिकं कायं यत्पापं पापसम्भवम।। 145।।
सहस्त्रनामपठनात्सर्व नश्यति तत्क्षणात। महादारिद्र्ययुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान।। 146।।
कार्तिक्यां सम्पठेद्रात्रौ शतमष्टोत्तर क्रमात। पीताम्बरधरो धीमासुगन्धिपुष्पचन्दनै:।। 147।।
पुस्तकं पूजयित्वा तु नैवेद्यादिभिरेव च। राधाध्यानाडिक़तो धीरो वनमालाविभूषित:।। 148।।
शतमष्टोत्तरं देवि पठेन्नामसहस्त्रकम। चैत्रशुक्ले च कृष्णे च कुहूसंक्रान्तिवासरे।। 149।।

-क्रमश: